Læreplanen

Læreplanens generelle del inneholder det verdimessige, kulturelle og kunnskapsmessige grunnlaget for grunnskole og videregående opplæring. Her finner vi blant annet målet om at skolen skal bidra til et åpent samfunn med plass til alle:

Oppfostringa skal byggje på det syn at menneske er likeverdige og menneskeverdet ukrenkjeleg.Ho skal grunnfeste trua på at alle er unike:

kvar og ein kan komme vidare i eigen vokster, og individuell eigenart gjer samfunnet rikt og mangfaldig. Oppfostringa skal fremje likestilling mellom kjønn og solidaritet på tvers av grupper og grenser.

Dette er verdier som skal fremmes i alle fag. Menneskebiblioteket egner seg spesielt godt i samfunnsfagene fordi historiene du finner her gir stort rom for videre diskusjoner eller skriftlige oppgaver.